Support

Kvardagar 08.00 – 18.00
Laurdag 10.00 – 14.00

Telefon: 905 90 002
support@telefiber.no

Fjernstyring support

Kontakt

Telefon: 905 90 002
post@telefiber.no

Altibox kundesenter

Notodden Energi sitt sentralbord
tlf: 350 25 050
epost: altibox@notodden-energi.no

Bestille – Firma

Vilkår

Abonnementsvilkår.

1. GENERELT

1.1 Gyldighetsområde

De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av TeleFiber AS. Forutsetning for levering er at det er mulig å knytte kunden opp mot Telefiber AS sin infrastruktur, enten gjennom innleid linje frå Telenor  (DSL) eller gjennom egne linjer. TeleFiber AS er ikke ansvarlig om leveringen blir forsinket eller utelatt som følge av at kunden ikke er eller kan bli kobla mot bredbåndsnettet.

1.2 Bestilling av abonnement

Bestilling av abonnement og tjenester via Web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Dersom en kunde tar i bruk TeleFiber AS sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår.

1.3 Parter

Alle juridiske og myndige personer med fast bopel i Norge, med linjer som er knytta mot TeleFiber AS sin infrastruktur.

1.4 Kredittvurdering

Det kan bli foretatt en rutinemessig kredittvurdering av nye abonnenter. TeleFiber AS har rett til å avslå leveranse uten ytterligere begrunnelse.

2. ANGRERETT

Kunden kan gå fra abonnementsavtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at TeleFiber AS har oppfylt sin opplysningsplikt iht angrerettloven, ved å sende TeleFiber AS melding om at han vil gå fra avtalen.  Det må da benyttes angrerettskjema som må fylles ut og sendes Telefiber AS.  Skjema finner du her.

Hvis kunden innenfor angrefristen melder fra at han vil benytte angreretten, vil kunden ikke bli fakturert. Dersom kunden avbestiller etter denne tid, men før ruteren er gjort tilgjengelig, plikter kunden å betale et avbestillingsgebyr i henhold til prisliste. Etter at ruteren er gjort tilgjengelig for kunden, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av punkt 8 nedenfor.

Ved benyttelse av angreretten plikter kunden å returnere utstyr levert av TeleFiber AS i samme stand som mottatt. Kunden plikter å betale alle returkostnader.

3. PRODUKTET

3.1 Bredbåndstilgang

TeleFiber AS gir kunden en bredbåndstilgang via faste linjer,  med nærmere avtalt kapasitet.  Bredbåndstilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. På innleid infrastruktur fra Telenor (DSL) er kunden selv ansvarlig for eget telefoni- eller ISDN abonnement.  Linjehastigheten vil være inntil den bestilte hastighetsklasse. Bredbåndstilgangen leveres til en definert megabit  per sekund rate. (Mbps)  Kunden må påregne at effektiv linjehastighet kan være noe lavere enn den definerte hastighet på grunn av tap på linjen. TeleFiber AS kompenserer etter evne signaltapet på linjen, hvis ikke annet er spesifisert, men særlig i perioder med stor belastning på nettet vil kunden kunne oppleve å få dårligere kapasitet og hastighet enn opplyst i prislisten.

Bredbåndstilgang leveres til nettermineringspunktet (NTP). NTP defineres som overgangen mellom netteiers nett og privat nett. NTP kan være plassert utenfor eller umiddelbart etter gjennomslag i mur/vegg til bygget der bredbåndstilgang er bestilt (’Grunnmursprinsippet’). Intern kabling som måtte være nødvendig for å levere bredbånd til boligen er kundens eget ansvar. Om kunden ønsker fremføring av nye kabler og kontakter i forbindelse med oppkobling eller installasjon av ruter må kunden betale tillegg for dette, ut over etableringsprisen fra TeleFiber AS, i henhold til TeleFiber AS / underleverandørs gjeldende priser for dette.

3.2 Leveranse

Ved bestilling av bredbåndsabonnement vil kunden få oppgitt en forventet leveransedato. Hvis forventet leveranse blir forskjøvet vil kunden få melding om dette samt en ny forventet leveranse. Ved en vesentlig forsinkelse av forventet leveranse kan kunden heve kjøpet  jf. vilkårene punkt 10.4. Kunden skal gi melding om heving av kjøpet innen rimelig tid etter at en forsinkelse er meldt.

4. PRISER

4.1 Abonnementspriser

Kunden betaler engangs etableringspris, samt månedlig abonnementsavgift. Prisene fremgår av TeleFiber AS til enhver tid gjeldende prisliste. Prisendringer varsles iht punkt 7.2 nedenfor. Ved eventuell økning av prisene skal kunden varsles skriftlig minst to måneder før endring trer i kraft. Varsel utsendt til kundens epostadresse regnes som skriftlig varsel.

4.2 Tilleggstjenester

Priser på tilleggstjenester følger av egne prislister.

5. FAKTURERING

Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement. Kunder faktureres kvartalsvis for faste avgifter. Første faktura vil således dekke etablering og abonnement fra tilknytningstidspunktet og frem til og med måneden etter fakturaforfall. Tilleggstjenester faktureres enten av TeleFiber AS eller direkte fra en av samarbeidspartnere. TeleFiber AS sine samarbeidspartnere kan ha faktureringsrutiner som avviker fra selskapets egne faktureringsrutiner. Abonnementet faktureres fra den dato tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden.

6. KUNDENS BETALINGSPLIKT

Den som er registrert som kunde hos TeleFiber AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser TeleFiber AS eller TeleFiber AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra TeleFiber AS side.

7 . VARSEL OG ENDRINGER

7.1 Endringer fra kundens side

7.1.1 Varsel

Endringer som har betydning for abonnementet skal om mulig meldes til TeleFiber AS 1 mnd. før endringen trer i kraft. Det er en måneds oppsigelse.

7.1.2 Flytting

Kunden kan ta med seg abonnementet dersom kunden flytter til en bolig tilknyttet TeleFiber AS infrastruktur. Kunden må da betale en flyttepris etter gjeldende prisliste. Dersom abonnementet ikke flyttes til kundens nye adresse og abonnementet ikke overdras, se eget punkt 9, må abonnementet sies opp i henhold til punkt 8 nedenfor. Kunden må varsle TeleFiber AS minst 1 mnd. før flytting skal skje.

7.1.3 Hastighetsklasse

Kunden kan be om endring av hastighetsklasse. Endring av hastighetsklasse medfører gebyr etter gjeldende prisliste. Forhøyelse av hastighet forutsetter at det er teknisk mulig å levere.

7.2 Endringer fra Telefiber sin side

7.2.1 Varslingsfrister

Vesentlige driftsforstyrrelser som TeleFiber AS kan forutse eller kontrollere, overdragelse av kontraktsposisjon i medhold av vilkårenes punkt 9.2, endringer av vilkårene som ikke er til kundens fordel, samt økning i prisene, vil bli varslet av TeleFiber AS minst 2 måneder i forveien. Stenging i medhold av vilkårene punkt 12.3 vil dog bli varslet minst 1 måned i forveien. Også andre forhold ved tjenesten som berører kunden vil bli varslet i rimelig tid. TeleFiber AS kan dog unnlate å varsle eller gi kortere varsel, dersom offentligrettslige regler eller hensynet til andre kunder, forhindrer TeleFiber AS fra å varsle minst 2 måneder i forveien. TeleFiber AS forbeholder seg rett til uten foregående varsel å stenge kunders tilgang til nettverket dersom TeleFiber AS får kjennskap til at kunden misbruker tjenesten til spredning av barneporno, rasistiske ytringer, ærekrenkelser eller brudd på opphavsrettigheter.

7.2.2 Varslingsmåte

Varsel sendes til kundens registrerte epostadresse med mindre annet er avtalt.

8. OPPSIGELSE

8.1 Kunder uten tidsbestemte kontrakter

Kunder uten tidsbestemte kontrakter kan bringe abonnementene til opphør med virkning fra 1 måned etter at melding om oppsigelse har kommet frem til TeleFiber AS. Oppsigelse skal være skriftlig /pr. epost.

8.2 Kunder med tidsbestemte kontrakter

8.2.1 Oppsigelse i kontraktsperioden

Dersom en kunde ønsker å si opp en avtale i kontraktsperioden,  løses kunden fra kontrakten 1 mnd.etter at TeleFiber AS har mottatt oppsigelse. Kunden må da betale resterende beløp for kontraktsperioden.

9. OVERDRAGELSE

9.1 Overdragelse fra kunden

Kunden kan overføre abonnementet til ny abonnent ved å gi skriftlig melding om dette til TeleFiber AS 1 mnd. før overdragelsen skal skje. Ny abonnent må ovenfor TeleFiber AS bekrefte at vedkommende overtar forpliktelsene. Overdragelsen kan finne sted 1 mnd. etter at skriftlig bekreftelse er mottatt fra både overdragende og overtakende kunde. Ved dødsfall eller dersom kunden har fraflyttet husstanden og den tidligere samboer/ektefelle har disponert abonnementet i minst et år, kan overdragelse av abonnement dog finne sted uten omkostninger ved melding fra den som ønsker å overta abonnementet. Kunden er forpliktet av nærværede vilkår inntil ny abonnent er registrert. I alle tilfelle er overdragelse betinget av TeleFiber AS godkjennelse. Overdragelse av abonnement kan ikke finne sted til ny adresse. Overdragelse av abonnement vil bli fakturert i henhold til gjeldende  prisliste.

9.2 Overdragelse fra TeleFiber

TeleFiber AS forbeholder seg retten til å kunne overdra sine rettigheter og plikter knyttet til abonnementet til en annen leverandør så fremt dette ikke er urimelig for kunden.

10. FEIL ELLER MANGLER VED PRODUKTET

10.1 Reklamasjon

Før feil meldes til TeleFiber AS, skal kunden undersøke om feilen skyldes forhold på eget utstyr. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik TeleFiber AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette slik at TeleFiber AS kan iverksette tiltak for avhjelp, se neste punkt. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir TeleFiber AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

10.2 Avhjelp

TeleFiber AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet , iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med TeleFiber AS, må kunden dekke eventuelle kostnader.

10.3 Erstatning

10.3.1 Direkte tap

TeleFiber AS er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis selskapet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor TeleFiber AS sin kontroll, og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen

10.3.2 Indirekte tap

TeleFiber AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra TeleFiber AS sin side. Som indirekte tap regnes:

a: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

b: tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)

c: tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt

d: tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av TeleFiber AS og gjenstander som utstyret brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk.

10.3.3 Tele Fiber as sitt samlede ansvar

TeleFiber AS samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 5.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra TeleFiber AS sin side.

10.4 Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Telefiber AS.

11. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

11.1 Innhenting og bruk av personopplysninger

Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som kunden oppgir bli lagret i TeleFiberAS kundebase. Det kan også bli innhentet kredittvurdering av kunden, jf vilkårene punkt 1.4. Opplysningene blir lagret til bruk ved levering av tjenesten, varsling iht vilkårene punkt 7.2 og fakturering. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring eller utlevert til andre med mindre TeleFiber AS er rettslig forpliktet til dette. Kunden vil på forespørsel kunne få opplyst hvilke opplysninger TeleFiber AS til enhver tid har lagret om kunden, og kreve uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet.

11.2 Taushetsplikt

TeleFiber AS og de ansatte i selskapet  plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av produktet og om innholdet i kundens kommunikasjon på nettet. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når TeleFiber AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

12. KUNDENS MISLIGHOLD

12.1 Betalingsmislighold fra kunden

Ved betalingsmislighold vil TeleFiber AS sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av TeleFiber AS til enhver tid gjeldende prisliste. Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt.

12.2 Erstatning

Kunden eller andre som har tilgang til den utplasserte ruteren, er ansvarlige for tap og skade av ruteren. Ved tap eller uopprettelig skade plikter kunden å erstatte ruteren, med en sum i følge prisliste.

12.3 Stenging

TeleFiber AS kan stenge kundens tilgangen til nettverket helt eller delvis om kunden misligholder sine forpliktelser etter abonnementsavtalen, herunder ved ikke å betale i henhold til faktura. Tilsvarende stengning kan iverksettes av TeleFiber AS om det foreligger mislighold som omtalt  nedenfor i vilkårene punkt 12.4 eller om kunden utøver aktiviteter, herunder ”spamming”, distribusjon av uønsket innhold, innbrudd og forsøk på innbrudd, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere. Ved stengning vil kunden bli informert av TeleFiber AS. Dersom en stengt forbindelse skal gjenåpnes, vil det påløpe et gjenåpningsgebyr i følge prisliste.

12.4 Heving

TeleFiber AS kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen og kreve ruteren utlevert ved vesentlig mislighold fra kundens side. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom kunden;

a: ikke betaler etter purring/stengevarsel.

b: bruker utstyr som ikke er typegodkjent

c: bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler (videredistribusjon/salg av privatabonnement), eller

d: på annen måte grovt misbruker tjenesten, herunder ved brudd på opphavsmenns rettigheter.

Spredning av barneporno, rasistiske ytringer og ærekrenkelser kan være brudd på offentligrettslige regler, mens krenkelse av opphavsrettigheter vil kunne være både brudd på offentligrettslige regler og brudd på opphavsmannens rettigheter.

Kunden blir ved heving fakturert for ruter som ikke er levert i retur, i følge prisliste.

13. EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, herunder streik eller lockout og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, kan TeleFiber AS avbryte tjenesten helt eller delvis. TeleFiber AS har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. TeleFiber AS er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. TeleFiber AS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. For DSL-leveranser gjelder at hvis kundens telefonlinje flyttes til en annen sentral av eier av telenettet, og TeleFiber AS ikke kan levere forbindelse til denne sentralen, vil TeleFiber AS måtte avbryte tjenesten. Dette vil bli varslet minimum 3 uker før flytting av linjen.

Det kan skje endringer i telenettet som gjør at TeleFiber AS ikke lenger kan levere DSL. Dette medfører at tjenesten må stenges. Stenging og avbrudd av tjenesten varsles iht vilkårene punkt 7.2.

14. ENDRING I VILKÅRENE

TeleFiber AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. Endringer av vilkårene varsles iht vilkårene punkt 7.2.

15. TVISTER

Tvister mellom kunden og TeleFiber AS kan bringes inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon ( Brukerklagenemda )

Bestilling

Ved bestilling, vennligst kontakt vårt sentralbord på tlf. 35 07 57 40.